Hoe wij omgaan met Privacy

Maison Content is een collectief tussen Dorien Ooms en Yourie Mathieu.
Het adres van Dorien: Tarwestraat 1, 2440 Geel en adres Yourie: Rode Kruisstraat 4, 2440 Geel, e-mail: info@maisoncontent.be.
Voor eventuele geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout of de Vrederechter van het Kanton Geel bevoegd.
Voor verdere informatie of klachten kunt u zich wenden tot voormeld adres en/of via e-mail.

Privacy
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door Maison Content tijdens alle interacties met MaisonContent.be.
Maison Content neemt uw privacy ernstig.  Zij verwerkt de verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met de beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens en de verplichtingen opgelegd door de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hetzij “de algemene verordening gegevensbescherming” (“AVG”) of “General Data Protection Regulation” (“GDPR”).

Zo verwerkt Maison Content de verkregen persoonsgegevens rekening houdende met de hiernavolgende beginselen waaraan elke gegevensverwerking moet voldoen, met name:

a) De persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is („rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie”);

b) De persoonsgegevens worden slechts verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Maison Content verwerkt deze niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze („doelbinding”);

c) De persoonsgegevens moeten toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt („minimale gegevensverwerking”);

d) De persoonsgegevens moeten juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; Maison Content neemt alle redelijke maatregelen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren („juistheid”);

e) De persoonsgegevens moeten worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen voor langere perioden worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens louter met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt overeenkomstig artikel 89, lid 1, mits de bij deze verordening vereiste passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen („opslagbeperking”);

f) Door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen moeten persoonsgegevens op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging („integriteit en vertrouwelijkheid”).

Wie is er verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?
Maison Content is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken we?
Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke (levende) persoon.
Via onze website verwerken wij in beginsel geen direct identificeerbare persoonsgegevens, tenzij u ons deze vrijwillig verstrekt.
Gedurende andere interacties waarbij informatie wordt uitgewisseld (consultaties via telefoon, e-mail, op kantoor, ….) verzamelen wij uitsluitend persoonsgegevens die hetzij noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen (potentiële) klant en Maison Content.

Voor welke doelen zijn uw persoonsgegevens bestemd, en op welke toelaatbaarheidsgrond worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om een correcte service mogelijk te maken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?
De door ons verwerkte persoonsgegevens zijn in beginsel niet toegankelijk voor derden en worden louter intern gebruikt. Niettemin doet Maison Content een beroep op derden voor bepaalde (technische) diensten, zoals webhosting, het gebruik van specifieke mailingsoftware, cloudcomputing, ITC-ondersteuning in welk kader deze derden toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Uitsluitend binnen het kader van de normale dienstverlening is het mogelijk dat bepaalde persoonsgegevens uitgewisseld worden.
Daarnaast geeft Maison ContentV uw persoonsgegevens niet door aan andere derden tenzij wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Opslagtermijn van uw persoonsgegevens.
De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de serviceverlening tussen Maison Content en de (potentiële) klant en kan bewaard worden tot tien jaar na het beëindigen van de service.

Uw rechten als betrokkene.
U heeft, als natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door Maison Content, de volgende rechten:
Het recht op inzage van uw persoonsgegevens;
Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens;
Het recht op wissing van uw persoonsgegevens;
Het recht op beperking van persoonsgegevens;
Het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken;
Het recht op gegevensovedraagbaarheid.

Om deze rechten uit te oefenen kan u contact opnemen met Maison Content via info@maisoncontent.be.

Verwerkingen gebaseerd op toestemming.
Wanneer de verwerking van de persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u als betrokkene het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Recht om klacht in te dienen.
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door De Melkweg BV, kan u contact opnemen met Maison Content via info@maisoncontent.be.
U heeft als betrokkene steeds het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Privacycommissie), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (02/274.48.00 of commission@privacycommission.be).

Contractuele of wettelijke plicht om gegevens te verstrekken.
Maison Content verwerkt persoonsgegevens op grond van een wettelijke of contractuele verplichting.  De Betrokkene is niet verplicht de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken, in welk geval Maison Content echter geen service kan en zal verlenen.